HYUNDAI I10 (2015年 - 至今 ) MK3
電瓶位置:引擎室

排氣量:1.2

HYUNDAI I10 (2012年 - 2014年 ) MK2
電瓶位置:引擎室

排氣量:1.1
電瓶規格:SAE BL-BH 19公分長

HYUNDAI I10 (2009年 - 2012年 ) MK1
電瓶位置:引擎室

排氣量:1.1
電瓶規格:SAE BL-BH 19公分長