HYUNDAI Atos Prime (2002年 - 2003年 ) MK2
電瓶位置:引擎室

排氣量:1.0
電瓶規格:SAE BL-BH 19公分長

HYUNDAI Atos Prime (1999年 - 2000年 ) MK1
電瓶位置:引擎室

排氣量:1.0
電瓶規格:SAE BL-BH 19公分長